Regulamin korzystania ze sklepu internetowego
Fabryki Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT Sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.polsport.eu stanowiącego własność spółki Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze Kalwarii przy ul. Wyszyńskiego 13, 05-530 Góra Kalwaria, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000182569, o kapitale zakładowym w wysokości 320.000,00 zł, posiadającej nr NIP 1230004083, nr REGON 015566744.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

Dostawca firma kurierska, Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie lub pracownik Sprzedającego wykonujący usługę dostawy zamówionego Towaru do Użytkownika,

E-sklep – sklep internetowy Sprzedającego dostępny na Stronie Internetowej www.polsport.eu będący platformą elektroniczną umożliwiającą składanie przez Użytkowników zamówień na zakup Towarów od Sprzedającego,

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, który w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową składa zamówienie na zakup Towaru za pośrednictwem E-sklepu lub jest stroną umowy o świadczenie usług elektronicznych przez Sprzedającego,

Regulamin – Regulamin korzystania ze sklepu internetowego Fabryki Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT Sp. z o.o. z dnia 24 lipca 2015r.

Sprzedający - Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze Kalwarii

Strona Internetowa – strona internetowa Sprzedającego prowadzona pod adresem www.polsport.eu

Towar –artykuły, przeznaczone do sprzedaży przez Sprzedającego i udostępnione na Stronie Internetowej a w szczególności artykuły sportowe oraz sprzęt sportowy,

Użytkownik– osoba prawna, jednostka posiadająca zdolność prawną lub pełnoletnia osoba fizyczna, składająca zamówienia na zakup Towaru za pośrednictwem E-sklepu lub będąca stroną umowy o świadczenie usług elektronicznych przez Sprzedającego,

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem E-sklepu, w tym umów zawieranych z Konsumentami.

II. Informacje ogólne

1. Strona Internetowa i umieszczone na niej materiały, w tym zdjęcia, logotypy, nazwy, znaki graficzne, za wyjątkiem tych zdjęć i logotypów, które stanowią własność osób trzecich i są prezentowane na Stronie Internetowej w celu sprzedaży Towarów, jest przedmiotem własności Sprzedającego i podlega ochronie właściwej dla majątkowych praw autorskich i praw własności intelektualnej. Wykorzystanie ww. materiałów wymaga zgody Sprzedającego pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

2. Umieszczenie opisu lub ceny Towaru na Stronie Internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego i należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży Towaru albo składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru dochodzi na skutek złożenia przez Użytkownika zamówienia w warunkach określonych w pkt. VII Regulaminu.

3. Z uwagi na różnice technologiczne w zapisie obrazu, wyświetlaczy lub innych, podobnych przyczyn technicznych, możliwe są niewielkie różnice w kolorach i innych cechach Towarów. Za powyższe różnice, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności przed Użytkownikiem niebędącym Konsumentem.

4. Ceny Towarów udostępnionych w E-sklepie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierającymi podatek od towarów i usług - VAT).

5. Do czasu zapłaty przez Użytkownika ceny za zamówiony Towar, Towar objęty zamówieniem stanowi własność Sprzedającego (zastrzeżenie własności Towaru do momentu zapłaty). Do czasu zapłaty za Towar Użytkownik nie może zbywać ani obciążać tego Towaru.

6. Użytkownik ponosi koszty związane z realizacją zamówienia na zakup Towaru w E-sklepie, na które składają się w szczególności cena Towaru i cena dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Użytkownika.

7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem E-sklepu, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego punktu II, jest bezpłatne. Obowiązek zapłaty za dodatkowe usługi związane z wykonaniem zamówienia powstaje pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika na odpłatne wykonanie tych usług za cenę określoną w wiadomości pochodzącej od Sprzedającego.

III. Wymagania techniczne

1. W celu korzystania z E-sklepu Użytkownik powinien posiadać łącze internetowe o przepustowości minimalnej nie niższej niż 1 mbits/ 512 kbits, przeglądarkę internetową umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Firefox, Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0, lub podobną oraz adres stały lub publiczny oraz w zależności od sposobu składania zamówienia na Towar - dostęp do konta poczty elektronicznej lub faksu.

2. W ramach wykonywania usług związanych z funkcjonowaniem E-sklepu, Sprzedający stosuje mechanizm plików Cookies – zapisywanych i przechowywanych na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies, może także w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa, przy czym wyłączenie Cookies może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej. Szczegółowe informacje o rodzaju wykorzystywanych Cookies, celu w jakich są one wykorzystywane i możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies znajdują się w Polityce prywatności.

IV. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. W celu związanym z zawieraniem umów sprzedaży Towarów w E-sklepie, Sprzedający świadczy drogą elektroniczną nieodpłatne usługi przy wykorzystaniu dostępnych przez 7 dni w tygodniu przez cały rok narzędzi w postaci:

- Formularza kontaktowego

- Formularza zapytania o produkt

- Konta Użytkownika

2. Formularz kontaktowy umożliwia skontaktowanie się ze Sprzedającym i zadanie Smu pytań dotyczących zakupu Towaru. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania danych Użytkownika, w tym numeru telefonu lub adresu e-mail oraz akceptacji Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym ze wykonaniem usługi.

3. Formularz zapytania o produkt jest udostępniany przy opisie Towaru i umożliwia skontaktowanie się ze Sprzedającym i zadanie mu pytań dotyczących Towaru, w szczególności cech lub funkcjonalności Towaru niewskazanych w opisie Towaru. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania danych Użytkownika, w tym numeru telefonu lub adresu e-mail oraz akceptacji Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym ze wykonaniem usługi.

4. Po otrzymaniu zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza zapytania o produkt, przedstawiciel Sprzedającego udziela Użytkownikowi odpowiedzi w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu.

5. W ramach prowadzenia Konta Użytkownika Sprzedający umożliwia Użytkownikowi złożenie nowego zamówienia, przeglądanie historii zamówień, dokonywanie zmian hasła lub danych Użytkownika.

6. Usługa w zakresie prowadzenia Konta Użytkownika jest świadczona po dokonaniu przez Użytkownika dobrowolnej i nieodpłatnej rejestracji. W celu rejestracji Użytkownik wypełnia i wysyła do Sprzedającego formularz rejestracyjny a Sprzedający przesyła link aktywacyjny na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu. Kliknięcie w link aktywacyjny jest równoznaczne z zakończeniem procesu rejestracji Konta Użytkownika i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Użytkownika przez Sprzedającego.

7. Sprzedający może zablokować dostęp do Konta Użytkownika lub do innych nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli Użytkownik narusza postanowienia regulaminu, zasady współżycia społecznego lub przepisy prawa, w szczególności wysyłając bez zgody odbiorcy niezamówione informacje handlowe lub zamieszczając treści o charakterze obraźliwym lub wulgarnym. O zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika lub do innych nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną Sprzedający informuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. Odblokowanie dostępu do usług może nastąpić za zgodą Sprzedającego na wniosek Użytkownika zgłoszony po zaprzestaniu lub usunięciu naruszeń.

8. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie i bez podania przyczyn. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych:

a. Użytkownikowi będącemu Konsumentem - z zachowaniem 7- dniowego terminu wypowiedzenia z powodu naruszenia przez Użytkownika regulaminu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, oraz w każdym czasie w razie trwałej utraty technicznych możliwości niezbędnych dla świadczenia usługi,

b. Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem - w każdym czasie i bez podania przyczyn.

9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego jest przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie tego oświadczenia na adres e-mail Sprzedającego lub poprzez dokonanie przez Użytkownika usunięcia Konta Użytkownika. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oznacza trwałe usunięcie Konta Użytkownika. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

V. Ochrona danych osobowych

1. Sprzedający gromadzi i przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika w celu realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w tym nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną lub realizacji zamówień.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkowania jest dobrowolne, z tym, że nieprzekazanie tych danych uniemożliwia korzystanie przez Użytkownika z usług przewidzianych w regulaminie, w szczególności z usługi umożliwiającej złożenia zamówienia na zakup Towaru w E-sklepie.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, a także do żądania ich poprawienia lub usunięcia.

4. W celu wskazanym powyżej w ust. 1 Sprzedający może przekazać osobom trzecim dane osobowe Użytkownika niezbędne dla prawidłowego wykonania zawartych z Użytkownikiem umów. Sprzedający może przekazać dane osobowe w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO” jest Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT Sp. z o.o. w Górze Kalwarii ul. Wyszyńskiego 13, 05-530 Góra Kalwaria KRS: 0000182569, NIP: 1230004083, REGON: 015566744
Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem biuro@polsport.eu.
Wypełnienie formularza kontaktowego w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tak udostępnionych danych osobowych, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5 poniżej.
Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zamieszczonym w Serwisie jest warunkiem koniecznym do nawiązania z Państwem kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości nawiązania z Państwem kontaktu.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

w przypadku danych zbieranych na potrzeby realizacji zamówienia, takich m.in., jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, NIP – dane te będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b) RODO) - dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Administratora wynikających z umów oraz w dalszym okresie niezbędnym do realizacji zobowiązań umownych, jak i realizacji roszczeń powstałych w związku zawartymi umowami;
imię i nazwisko telefon oraz adres e-mail podane w formularzu kontaktowym zamieszczonym w Serwisie będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane za pomocą formularz pytania i będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Dane osobowe mogą być udostępnione również partnerom biznesowym, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, przewoźnikom, partnerom świadczącym usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
Zachowują Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wszelkie zapytania dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, a także żądania dotyczące realizacji uprawnień określonych w niniejszej Polityce można kierować bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych pod adresem biuro@polsport.eu.

VI. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Towar wskazany i opisany na Stronie Internetowej E-sklepu w chwili składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w punkcie VII Regulaminu.

2. Sprzedający umożliwia składanie zamówień na Towary produkowane przez Sprzedającego według indywidualnych wytycznych Użytkownika. Sprzedający zamieszcza na Stronie internetowej przykładowe zdjęcie i ogólny opis Towaru, o którym mowa w zdaniu poprzednim, umożliwiając Użytkownikowi - za pośrednictwem formularza zapytania o produkt - uzyskanie informacji o możliwości wyprodukowania Towaru według parametrów wskazanych przez Użytkownika oraz o cenie końcowej takiego Towaru.

3. Sprzedający niezwłocznie informuje Użytkownika o niedostępności Towaru objętego zamówieniem. W razie ustalenia, że Towar jest niedostępny już po potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Sprzedający niezwłocznie informuje Użytkownika o niedostępności Towaru.

4. W przypadku opisanym powyżej w ust. 3 zdanie drugie, zarówno Sprzedającemu jak i Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Użytkownika informacji o niedostępności Towaru. Do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej odpowiednio – Użytkownika albo Sprzedającego.

VII. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży

1. Złożenie zamówienia wymaga wcześniejszej akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika może składać zamówienia korzystając z tego konta.

3. Przy składaniu zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym, w tym swoich danych osobowych i adresu dostawy.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Użytkownik może złożyć zamówienie na zakup towarów w E-sklepie za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Internetowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej - w wiadomości e-mail wysłanej na adres: sprzedaz@polsport.eu lub za pomocą faksu na numer +48 22 727 33 03 - przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

5. Użytkownik może złożyć zamówienie na zakup Towaru, o którym mowa w pkt. VI. ust. 2 Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej Sprzedającemu po otrzymaniu od Sprzedającego informacji o możliwości wyprodukowania Towaru według parametrów wskazanych przez Użytkownika oraz o cenie końcowej takiego Towaru i o koszcie jego dostawy. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi ofertę zawarcia umowy przez Sprzedającego, którą Użytkownik może przyjąć przesyłając do Sprzedającego faks na numer +48 22 727 33 03 lub wiadomość e-mail na adres: sprzedaz@polsport.eu z potwierdzeniem woli zawarcia Umowy sprzedaży Towaru o parametrach i cenie wskazanych w informacji i godząc się na wskazany koszt dostawy Towaru. Z chwilą wysłania przez Użytkownika faksu lub wiadomości e-mail, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaje zawarta umowa sprzedaży Towaru wskazanego w pkt.VI ust. 2 Regulaminu.

6. W celu złożenia przez Użytkownika zamówienia przy wykorzystaniu formularza dostępnego na Stronie Internetowej E-sklepu, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

a) wybrać Towar udostępniony do sprzedaży na Stronie Internetowej i umieścić wybrany Towar w koszyku zakupów,

b) wybrać sposób złożenia zamówienia spośród opcji zakupów bez rejestracji lub z rejestracją Konta Użytkownika, a następnie odpowiednio - albo wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie swoich danych, miejsca i sposobu dostawy Towaru, sposobu płatności za Towar i za dostawę albo przejść do formularza zamówienia przy wykorzystaniu Konta Użytkownika uzupełniając dane o miejsce i sposób dostawy oraz sposób płatności za Towar i za dostawę.

7. Przed akceptacją zamówienia Użytkownik jest informowany o cenie za wybrany Towar oraz o cenie za dostawę Towaru lub o obowiązku uiszczenia tej ceny, oraz o innych ewentualnych kosztach obciążających Użytkownika w związku z umową sprzedaży Towaru. W przypadku określenia ceny Towaru, ceny dostawy oraz ewentualnie innych kosztów związanych z wykonaniem umowy sprzedaży w formularzu zamówienia, z chwilą wysłania tego formularza Użytkownik składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru objętego zamówieniem. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu zamówienia.

8. W razie niemożliwości określenia kosztów dostawy Towaru na etapie przesyłania formularza zamówienia do Sprzedającego, Użytkownik po wysłaniu formularza otrzymuje na adres poczty elektronicznej informację o cenie Towaru, kosztach dostawy oraz ewentualnie o innych kosztach związanych z wykonaniem umowy sprzedaży wraz z zapytaniem o złożenie zamówienia. W takim wypadku informacja Sprzedającego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży, którą Użytkownik może przyjąć wysyłając do Sprzedającego wiadomość z potwierdzeniem woli zawarcia umowy sprzedaży Towaru na adres, z którego otrzymał ww. ofertę. Z chwilą wysłania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaje zawarta umowa sprzedaży Towaru objętego zamówieniem.

9. W wypadku złożenia zamówienia w wiadomości e-mail lub za pośrednictwem faksu Użytkownik jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym w szczególności rodzaju i ilości Towaru objętego zamówieniem, swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, a w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami także: firmy, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, formy jej prowadzenia, numerów NIP i REGON), adresu dostawy jeżeli Towar ma być wydany poza siedzibą Sprzedającego.

10. Po otrzymaniu zamówienia złożonego w wiadomości e-mail lub za pośrednictwem faksu, Sprzedający wysyła za pośrednictwem faksu lub w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej do Użytkownika informację o której mowa w ust. 8 powyżej. Informacja Sprzedającego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży, którą Użytkownik może przyjąć wysyłając do Sprzedającego wiadomość z potwierdzeniem woli zawarcia umowy sprzedaży Towaru na nr faksu: +48 22 727 33 03 lub na adres poczty elektronicznej, z którego otrzymał ww. ofertę. Z chwilą wysłania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaje zawarta umowa sprzedaży Towaru objętego zamówieniem.

11. Sprzedający przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży w e-sklepie oraz niniejszy Regulamin.

VIII. Formy płatności

1. Użytkownik obowiązany jest uiścić kwotę zamówienia – w tym cenę brutto Towaru oraz koszty brutto dostawy Towaru – jeśli Towar ma być wydany poza miejscem przechowywania, a także inne ewentualne koszty związane z umową sprzedaży, w szczególności koszty związane z wybraną przez Użytkownika formą płatności (np. opłata za przelew bankowy).

2. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazane w formularzu zamówienia albo w informacji, o której mowa w pkt. VII ust. 5, ust.8 i ust. 10 Regulaminu przesyłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub na podany przez Użytkownika nr faksu, po otrzymaniu od Użytkownika formularza zamówienia, wiadomości e-mail lub faksu z zamówieniem.

3. Użytkownik może uiścić kwotę zamówienia, wybierając jedną spośród proponowanych przez Sprzedającego form płatności:

a. płatność gotówką w kasie Sprzedającego - przed wydaniem Towaru w siedzibie Sprzedającego (przesyłka odbierana osobiście w siedzibie Sprzedającego przez Użytkownika lub upoważnioną przez niego osobę),

b. płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego podany na Stronie Internetowej przed otrzymaniem przez Użytkownika Towaru.

4. W przypadku Użytkowników – podmiotów wykonujących zadania publiczne (np. gmin, szkół) lub przedsiębiorców pozostających w stałej współpracy ze Sprzedającym, Sprzedający na prośbę Użytkownika może odroczyć termin płatności za zamówiony Towar lub umożliwić zapłatę za Towaru bezpośrednio u dostawcy przy wydaniu Towaru (płatność za pobraniem) .

5. Brak uiszczenia kwoty zamówienia przez Użytkownika uprawnia Sprzedającego do wstrzymania się z wydaniem Towaru.

6. W braku zapłaty za Towar Sprzedający może przesłać do Użytkownika listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wezwanie do uiszczenia kwoty zamówienia wyznaczając dodatkowy termin zapłaty pod rygorem skutków z art.589 kodeksu cywilnego lub wystąpić o zapłatę kosztów związanych z realizacją zamówienia (w szczególności ceny Towaru i kosztów dostawy).

7. Na każdy Towar zakupiony w E-sklepie Sprzedający wystawia fakturę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa o VAT). Oryginał faktury jest przesyłany listem na adres wskazany w zamówieniu, chyba, że Sprzedający i Użytkownik ustalą inny sposób dostarczenia faktury.

8. Na każdy Towar zakupiony w E-sklepie przez Konsumenta Sprzedający wystawia paragon. Oryginał paragonu jest przesyłany listem na adres wskazany w zamówieniu, chyba, że Sprzedający i Użytkownik ustalą inny sposób dostarczenia paragonu.

9. Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami i faktury korygujące z załącznikami. Użytkownik może wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

IX. Dostawa

1. Dostawa Towarów dokonywana jest odpłatnie na adres wskazany na formularzu zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa oraz w regulaminach usług obowiązujących u tych podmiotów, lub przez pracownika Sprzedającego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Wynagrodzenie za dostawę Towaru przez pracownika Sprzedającego jest obliczane według wielkości lub kształtu przewożonego Towaru oraz odległości drogi przewozu i wskazywane w informacji, o której mowa w pkt. VII ust. 5, ust.8 i ust. 10 Regulaminu.

3. Sprzedający nie gwarantuje możliwości osobistego odbioru każdego Towaru. Na prośbę Użytkownika, przedstawiciel Sprzedającego weryfikuje możliwość osobistego odbioru Towaru a następnie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informuje Użytkownika o niemożliwości lub o możliwości osobistego odbioru Towaru. Informacja o możliwości osobistego odbioru Towaru zawiera dane o miejscu przechowywania Towaru oraz o dniach i godzinach, w których Towar można odebrać.

3. Termin realizacji zamówienia jest zależny od stopnia skomplikowania zamówienia i wynosi od 2 do 40 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedający powiadamia Użytkownika o terminie realizacji zamówienia i dostawy Towaru przed wysłaniem formularza zamówienia – w przypadku zawarcia umowy w trybie wskazanym w pkt. VII ust. 7 Regulaminu, a w pozostałych przypadkach - w informacji, o której mowa w pkt. VII ust. 5, ust.8 i ust. 10 Regulaminu. Użytkownik może uzyskać informację o godzinach planowanej dostawy pod nr telefonu (22) 727-11-07.

4. Pracownik Sprzedającego wydaje zamówiony Towar Użytkownikowi lub upoważnionej przez niego osobie. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności Użytkownika lub upoważnionej przez niego osoby lub nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki, przesyłka jest zwracana do Sprzedającego na koszt Użytkownika.

5. Za utratę, uszkodzenie lub ubytek w Towarze dostarczanym przez pracownika Sprzedającego, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników niebędących Konsumentami jedynie gdy utrata, uszkodzenie lub ubytek wynikły z winy umyślnej pracownika Sprzedającego. Za szkody polegające na utracie korzyści, zysków lub dochodów i wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi dostawy Towaru przez pracownika Sprzedającego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników niebędących Konsumentami.

X. Rękojmia.

1. W wykonaniu umowy sprzedaży Towaru Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Użytkownikowi Towar wolny od wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne Towaru zakupionego przez Użytkowników niebędących Konsumentami za wyjątkiem wad dotyczących konstrukcji Towaru lub jego elementów metalowych.

3. W przypadku gdy zakupiony Towar ma wady Użytkownikowi przysługuje względem Sprzedającego prawo:

a. żądania usunięcia wady Towaru, przy czym zamiast spełnienia tego żądania Sprzedający może usunąć wadę w drodze wymiany Towaru na nowy, jeżeli usunięcie wady Towaru jest niemożliwe albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wymianą Towaru na nowy,

b. żądania wymiany Towaru na nowy, przy czym zamiast wymiany Towaru na nowy Sprzedający może usunąć wadę jeżeli wymiana Towaru jest niemożliwa albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z usunięciem wady Towaru,

c. żądania obniżenia ceny Towaru,

d. prawo odstąpienia od umowy sprzedaży – w przypadku istotnej wady Towaru.

4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.

5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania obniżenia ceny oraz prawo odstąpienia od umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie w drodze naprawy, chyba, że Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo gdy Sprzedający nie wymienił Towaru na wolny od wad lub nie usunął wady w drodze naprawy.

6. W celu wykonania uprawnień określonych wyżej w ust. 3 lit. a. i b. niniejszego paragrafu, Kupujący ma obowiązek dostarczyć wadliwą Towar na adres siedziby Sprzedającego. Koszt dostarczenia wadliwego Towaru pokrywa Sprzedający.

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną, jeżeli ta wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady w drodze naprawy Towaru lub wymiany Towaru przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru temu Użytkownikowi.

8. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

9. W razie skutecznego odstąpienia od umowy na podstawie z tytułu rękojmi lub w związku z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta, o którym mowa w pkt. XIII Regulaminu Sprzedający wystawia fakturę korygującą, a następnie przesyła fakturę w oryginale listem poleconym na adres do doręczeń podany w formularzu zamówienia lub w skanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika. W razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych, faktura korygująca jest wysyłana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

10. Użytkownikowi nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczeń od przeszłych, aktualnych bądź przyszłych należności wobec Sprzedającego.

11. Użytkownik nie będący Konsumentem nie może bez pisemnej zgody Sprzedającego przenieść należnych mu wierzytelności wobec Sprzedającego na osobę trzecią.

XI. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące wad Towaru wraz ze wskazaniem żądania reklamacyjnego z tytułu rękojmi, należy przesyłać w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub w wiadomości e-mail na adres: sprzedaz@polsport.eu.

2. Reklamacje usługi dostawy Towaru dokonanej przez pracownika Sprzedającego należy przesyłać w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki, przy czym niedochowania terminu złożeni reklamacji przez Użytkownika niebędącego Konsumentem skutkuje wygaśnięciem jego roszczeń dotyczących usługi dostawy Towaru przez pracownia Sprzedającego.

3. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą wykonania przez Sprzedającego usługi świadczonej drogą elektroniczną, wskazanej w pkt III Regulaminu. Reklamacje dotyczące usługi, o której mowa w zdaniu poprzednim należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego.

4. Każda reklamacja powinna zawierać tytuł reklamacji, nazwę albo imię i nazwisko Użytkownika, adres siedziby lub zamieszkania Użytkownika, adres poczty elektronicznej Użytkownika, w zależności od przedmiotu reklamacji - oznaczenie:

- reklamowanego Towaru – według oznaczenia na fakturze, w tym wskazanie liczby sztuk reklamowanego Towaru,

- reklamowanej usługi dostawy – według oznaczenia na fakturze, z podaniem daty i miejsca wykonania usługi,

- reklamowanej usługi świadczonej drogą elektroniczną - wraz z opisem i datą powstania problemu,

a ponadto reklamacji powinna zawierać żądanie reklamacyjne, w tym numer rachunku bankowego, jeżeli w żądaniu reklamacyjnym Użytkownik domaga się wypłaty odszkodowania lub zwrotu uiszczonej ceny za Towar lub usługę, a także podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji składanych w formie pisemnej.

4. Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego, o którym mowa:

a. w ust. 1 powyżej - w terminie 14 dni.

b. w ust.2 i 3 powyżej – w terminie 30 dni.

w formie pisemnej wysłanej do Użytkownika na podany w reklamacji adres do korespondencji listowej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w reklamacji. W przypadku niewskazania żadnego z adresów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego za pośrednictwem wiadomości e-mail, faksu lub telefonicznie z wykorzystaniem numerów telefonu, faksu lub adresu, którymi Użytkownik posługiwał się składając zamówienie na Towar lub korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną.

XII. Gwarancja

1. Każdy Towar zakupiony za pośrednictwem E-sklepu jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Warunki gwarancji, w tym rodzaj i zakres uprawnień gwarancyjnych oraz czas trwania gwarancji określa producent.

2. Sprzedający przekazuje dokument gwarancyjny (kartę gwarancyjną) Użytkownikowi przy wydaniu Towaru, o ile producent udziela gwarancji w formie dokumentu gwarancyjnego.

3. Sprzedający udziela 24-miesięcznej gwarancji na naprawę lub wymianę konstrukcyjnych lub metalowych elementów Towaru, o którym mowa w pkt. VI ust. 2 Regulaminu. Podstawą dochodzenia roszczeń gwarancyjnych, o których mowa zdaniu poprzednim jest faktura wystawiona na zakup reklamowanego Towaru.

4. Do postępowania reklamacyjnego na podstawie gwarancji udzielonej przez Sprzedającego pkt. XI Regulaminu stosuje się odpowiednio.

5. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Użytkownika uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

XIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) za wyjątkiem umowy sprzedaży Towaru określonego w pkt. VI ust. 2 Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z pośrednictwem E-sklepu bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania Towaru Konsumentowi lub upoważnionej przez niego osobie trzeciej niebędącej dostawcą. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może dokonać wykorzystując wzór odstąpienia. Oświadczenie należy wysłać:

- w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego podany na Stronie Internetowej,

- w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres : sprzedaz@polsport.eu.

3. O otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający niezwłocznie zawiadamia Konsumenta przesyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Konsumenta lub pismo na adres jego miejsca zamieszkania podany w formularzu zamówienia.

4. Na skutek odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą, a Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych przez niego kosztów w postaci:

- ceny Towaru oraz

- kosztów dostawy Towaru do Konsumenta.

5. Na skutek odstąpienia od umowy, Konsumenta obciążają:

a. dodatkowe koszty poniesione przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia Towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,

b. bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty wysyłki Towaru przez Konsumenta do Sprzedającego),

c. koszty zwrotu Towaru, jeżeli ze względu na swój charakter Towar ten nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą – w wysokości nie wyższej niż kwota dostarczenia Towaru do Konsumenta,

6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych „za pobraniem”.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, za wyjątkiem kosztów wskazanych powyżej w ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

ł. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XIV. Zmiany regulaminu

1. Regulamin może być zmieniony przez Sprzedającego.

2. O każdej zmianie Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Sprzedającego na Stronie Internetowej informacji o zmianie Regulaminu ze wskazaniem zmienionych postanowień co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany.

3. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi ponadto Użytkowników posiadających Konto Użytkownika w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym wraz z pouczeniem o prawie wypowiedzenia umowy zawartej na podstawie Regulaminu w terminie 10 dni od dnia otrzymania wiadomości. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 10-dniowego okresu wypowiedzenia.

3. Do zamówień na zakup Towaru złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia, chyba, że konieczność wprowadzenia zmiany wynika z przepisów prawa. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany wynika z przepisów prawa, o wprowadzeniu zmiany Sprzedający informuje Użytkownika będącego Konsumentem w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie Regulaminu.

XV. Postanowienia końcowe

  1. Prawem właściwym dla umów zawartych między Użytkownikiem a Sprzedawcą i wskazanych w Regulaminie jest prawo polskie.
  2. W razie sporu Użytkownik może dochodzić swoich roszczeń na drodze polubownej, w szczególności w ramach mediacji prowadzonej przez stałych mediatorów, których listy prowadzone są przez prezesów właściwych sądów okręgowych. Konsument może ponadto zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie inspekcji handlowej.
  3. Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej Sprzedającego w formie umożliwiającej utrwalenie poprzez wydrukowanie Regulaminu, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony Internetowej.

Regulamin dotyczący umów zawartych do dnia 23 lipca 2015r.